Faaliyet Konumuz

Uluslararası Değerleme Standartları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü resmi kurum, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerini bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek; gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin bilimsel metodlarla fizibilite çalışmaları, bölgesel ve sektörel analizler, en etkili ve verimli kullanım analizi, hukuki durum tespiti, kentsel dönüşüm, vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektir.

Bu kapsamda;

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki şirketlerin aktifinde yer alan taşınmazların değerlemesi,
 • Bankaların teminat alacakları taşınmazların değerlemesi,
 • Bağımsız denetime tabi şirketlerin aktifinde yer alan taşınmazların değerlemesi,
 • Şirketlerin bayilerinden alacakları teminatların değerlemesi,
 • Şirketlerin birleşme / bölünme işlemlerinde taşınmaz değerlemesi,
 • Miras paylaşımı işlemlerinde taşınmaz değerlemesi,
 • Akaryakıt dağıtım şirketlerinin istasyon, dolum tesisi ya da alacakları teminatların değerlemesi,
 • Yabancı gerçek kişilerin taraf oldukları alım / satım işlemleri ile vatandaşlık işlemlerine esas olacak taşınmaz değerlemesi,
 • Taşınmazların kira değeri tespiti,
 • Kentsel dönüşüm işlemlerinde mülkiyet haklarının mevcut durum değerlemesi, şerefiyelendirme, oluşturulacak projenin değerlemesi ve müteahhit firma ile toprak sahipleri arasındaki paylaşım ile toprak sahiplerine kalan bölümün toprak sahipleri arasında paylaşım işlemleri,
 • Fizibilite, bölgesel ve sektörel analiz, en etkin ve verimli kullanım analizi, hukuki durum tespiti,
 • Vb.

Konularda değerleme ve danışmanlık raporları düzenlemekteyiz.